Barion Pixel

Adatvédelmi irányelvek

ADATFELDOLGOZÓK ADATAI

Név: MoVital Kft.
Székhely: 2617 Alsópetény, Kossuth Lajos út 34.
Cégjegyzékszám: 12-09-008070
Adószám: 13968287-2-12
E-mail: info@csendes-dulo.hu
Telefon: +36 30 912 9615

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
E-mail: info@gls-hungary.com
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Katona Rita
Elérhetősége: adatvedelem@gls-hungary.com
Adatkezelési tájékoztató linkje: https://gls-group.eu/HU/hu/adatvedelmi-szabalyzat

Név: Barion Payment Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552
Adószám: 25353192-2-43
Közösségi adószám: HU25353192
Tevékenységi engedély száma: H-EN-I-1064/2013
Elektronikuspénz-kibocsátó intézményi azonosító: 25353192
Képviseli: Kiss Sándor, vezérigazgató, igazgatóság elnöke
Az adatvédelmi tisztviselő neve: Noszlopi Botond
Az adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: adatvedelem@barion.com
Az adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 1 464 70 99
Adatkezelési tájékoztató linkje: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

 

TÁRHELY-SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Név: Websupport Magyarország Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-381419
Adószám: 25138205-2-41

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Email: info@mhosting.hu
Honlap: www.mhosting.hu
Telefon: +36 1 700 2323
Ügyfélszolgálat: hétfőtől péntekig (munkanapokon) 09:00-17:00

 

ADATVÉDELMI SZERV ADATAI

Neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszáma: +36 1 391 1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlapja: https://naih.hu/

 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA CÉLOK SZERINT

 

Adatkezelési cél:

Megrendelés teljesíthetősége a megrendelő felé.

 

A kezelt adatok köre:

Vezeték- és keresztnév

Számlázási- és postázási cím, úgy mint: utca, házszám, város, irányítószám

E-mail cím

Telefonszám

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a megrendelő hozzájárulása. A hozzájárulás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 5. § (1) bekezdésének a) pontja és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008 évi XLVIII. törvény 6. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

 

Az adatkezelés időtartama:

Cégünk az Ön által megadott adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulás visszavonása alapján az adatokat adatbázisunkból legkésőbb 25 napon belül töröljük.

 

Az adatkezelő megnevezése és tevékenysége:

Cégünk adatkezelést folytat, amely tevékenységet az alábbiakban mutatunk be.

 

Adatkezelő neve: MoVital Kft.

 

Kezelt személyes adatok felsorolása a felhasználás céljának és az adatkezelés időtartamának megjelölésével:

 

– Vezeték-és keresztnév

 

Adatbázisban rögzíti, e-mail rendszerben visszaigazolást küld a Felhasználó számára.

 

Hozzájárulás visszavonásáig, maximum 1 évig

 

– E-mail cím

 

Adatbázisban rögzíti, e-mail rendszerben visszaigazolást küld a Felhasználó számára.

 

Hozzájárulás visszavonásáig, maximum 1 évig

 

 – Számlázási- és postázási cím

 

Adatbázisban rögzíti, e-mail rendszerben visszaigazolást küld a Felhasználó számára.

 

Hozzájárulás visszavonásáig, maximum 1 évig

 

– Telefonszám

 

Adatbázisban rögzíti, e-mail rendszerben visszaigazolást küld a Felhasználó számára.

 

Hozzájárulás visszavonásáig, maximum 1 évig

 

 

ADATBIZTONSÁG

 

Tájékoztatjuk arról, hogy megtettük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítottuk és működtetjük azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Ön személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek.

 

A rendszerünkben tárolt adatokat jelszavas azonosítást követően tudjuk elérni, az adatokhoz való hozzáférést pedig jogosultsági szinthez kötjük.

 

Az adatok véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében biztonsági mentéseket hajtunk végre.

 

A honlap elérését biztonságos „https” protokollon keresztül tesszük lehetővé.

 

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

 

Tájékoztatás kéréséhez való jog

 

Ön az elérhetőségeinken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet tőlünk az alábbiakról:

 

milyen személyes adatait kezeljük,

milyen jogalapon kezeljük,

milyen adatkezelési célból kezeljük,

milyen forrásból kezeljük,

mennyi ideig kezeljük,

kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatait.

Az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük.

 

Helyesbítéshez való jog

 

Ön az elérhetőségeinken keresztül, írásban kérheti, hogy cégünk módosítsa valamely személyes adatát. Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld. Ha cégünknek nem áll módjában a kérelmét teljesíteni, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímére.

 

Törléshez való jog

 

Ön az elérhetőségeinken keresztül, írásban kérheti a cégünktől a személyes adatainak a törlését.

 

A törlési kérelmet abban az esetben utasítjuk el, ha jogszabály cégünket a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, hogy a számlázáshoz kapcsolódó adatokat a jogszabályban megadott határidőig kötelesek vagyunk kezelni.

 

Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld. Ha cégünknek nem áll módjában a kérelmét teljesíteni, mivel jogszabály kötelező adatkezelést rendel el, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímére.

 

Zároláshoz való jog

 

Ön az elérhetőségeinken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a cégünk zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

 

Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a kérelmét a cégünk jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági eljárás miatt szükséges az, hogy a kérelmét cégünk ne törölje. Ekkor a hatóság megkereséséig a cégünk tovább tárolja az Ön kérelmét – amely személyes adatnak minősül – ezt követően törli az adatokat. Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímére teljesítjük.

 

Tiltakozáshoz való jog

 

Ön az elérhetőségeinken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Ön személyes adatát cégünk közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha a cégünk a hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait hírlevelek küldése céljából felhasználná.

 

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az kizárólag cégünkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha a számlázás során kezeljünk a jogszabályban meghatározott adatait.

 

Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelési tevékenységünkkel szemben, mi azt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, amelyet Önnel írásban közlünk. Ha döntésünkkel nem ért egyet, annak kézbesítésétől, illetve, ha nem hoztunk volna döntést a megadott határidőn belül, annak lejártától számított 30 napon belül Ön jogosult bírósághoz fordulni a döntés megváltoztatása céljából.

 

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG

 

Amennyiben Ön felénk helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet terjesztett elő vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban mi kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult bírósághoz vagy hatósághoz fordulni.

 

A bírósági eljárásban Ön jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni, amely szerv soron kívül dönt. A megfelelő illetékességű törvényszéket ezen a linken találhatja meg: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását abban az esetben is kezdeményezheti, ha adatvédelmi jogsértést tapasztal. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAIH javasolja az érintetteknek, hogy probléma felmerülése esetén először az adatkezelőhöz forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében. Jelen esetben ezért arra kérjük, ha bármilyen problémája, igénye merül fel, azt először felénk terjessze elő. Ön a NAIH-hal a következőképpen tudja a kapcsolatot felvenni: e-mailben az ugyfelszolgalat@naih.hu címen, levélben a 1530 Budapest, Pf.: 5. címen. Az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról a következő linken olvashat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

 

TÁJÉKOZTATÓ A HONLAPON HASZNÁLT SÜTIKRŐL (COOKIE)

 

Mik a sütik?

A sütik olyan fájlok, amelyeket a honlap látogató által felkeresett webhelyek hoznak létre a látogató  számítógépén vagy mobiltelefonján. A süti (cookie) egy olyan szöveges fájl, mely

a látogatóra

a weboldal működésére

a látogató és a webszerver közötti kapcsolatra

a felhasználói élmény javítására vonatkozó információt tárol.

 

A sütik segítségével a webhelyek például a következőkre képesek:

bejelentkezve tarthatják Önt

emlékezhetnek a webhelybeállításaira

helyi szinten releváns tartalmat kínálhatnak Önnek.

 

A sütik kezelése

A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a sütiket. Önnek a böngésző beállításainál van lehetősége a sütiket kezelni: tilthatja és törölheti őket.

Ha szeretne a sütik beállításáról bővebben olvasni, az Ön által használt böngésző súgójában és dokumentációjában többet is megtudhat.

 

A honlapunkon használt sütik

Sütik típusai:

Teljesítményt biztosító sütik (Google Analytics): Ezek a sütik a böngészési adatok gyűjtésével hozzájárulnak a teljesebb felhasználói élmény biztosításához. Csak abban az esetben települnek a látogató gépére, ha arra a látogató a hozzájárulást megadta.

Rendszer sütik: A honlap működéséhez elegedhetetlenül szükséges sütik. Ez a süti nem igényli az Ön hozzájárulását, nem tárol személyes adatokat.

 

Várunk vissza később

Az oldalon alkoholtartalmú italok találhatóak, ezért csak 18 éven felüliek tekinthetik meg.

Elmúlt már 18 éves?
Are you over 18 years old?

A Csendes Dűlő Szőlőbirtok elkötelezett a kulturált italfogyasztás mellett. Az oldalon alkoholtartalmú italok találhatóak, ezért megtekintéséhez meg kell erősítenie, hogy elmúlt már 18 éves.