Barion Pixel

Adatvédelmi irányelvek

ADATFELDOLGOZÓK ADATAI

 

A Csendes Dűlő Szőlőbirtok Vendégház (8257 Badacsonyörs, Hegyalja út 51., Hrsz: Badacsonytomaj 0237/39, NTAK reg. szám: MA23059252) szálláshely üzemeltetője, Szolgáltatója:

Név: Molnárné Tóth Beáta Valéria

Székhely: 1038 Budapest, Ráby Mátyás utca 11.

Adószám: 40930080-2-41

E-mail: vendeghaz@csendes-dulo.hu

Telefon: +36 30 746 0744

 

 

valamint:

 

 

Név: MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG ZRT.

Székhely/Levelezési cím: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.

Képviselő neve: dr. Guller Zoltán

Cégjegyzékszám: 01-10-041364

Adószám: 10356113-4-41

E-mail: info@mtu.gov.hu

Telefonszám: +36 1 488 8700

Adatvédelmi tisztviselő neve: Papp Levente

Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: privacy@mtu.gov.hu

Adatkezelési tájékoztató linkje: https://info.vendegem.hu/adatkezelesi-tajekoztato-vendegem

 

 

 

Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Képviselő neve: Ángyán Balázs ügyvezető

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Adószám: 13421739-2-41

E-mail: info@szamlazz.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Istvánovics Éva ügyvéd

Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: dpo@kboss.hu

Adatkezelési tájékoztató linkje: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

 

 

RHELY-SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 

 

Név: Websupport Magyarország Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-381419

Adószám: 25138205-2-41

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Email: info@mhosting.hu

Honlap: www.mhosting.hu

Telefon: +36 1 700 2323

Ügyfélszolgálat: hétfőtől péntekig (munkanapokon) 09:00-17:00

 

 

ADATVÉDELMI SZERV ADATAI

 

 

Neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszáma: +36 1 391 1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlapja: https://naih.hu/

 

 

ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

 

Adatkezelési cél: Magánszálláshely szolgáltatási tevékenység teljesíthetősége a vásárló (Vendég) felé.

 

A foglaláshoz és a magánszálláshely szolgáltatás igénybevételéhez a vásárló (Vendég) részéről bizonyos, az alábbiakban részletezett személyes adatok a megadása szükséges a teljesíthetőséghez.

 

Az adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő/Szolgáltató ezúton tájékoztatja a vásárlókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Tájékoztatom, hogy a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a személyes adatok kezelésének jogi szabályozása alapvetően változott 2018. május 25. napjától, ugyanis ezen időponttól kezdve kötelezően alkalmazandó az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. rendelete (a továbbiakban: GDPR).

 

A Szolgáltatónál a vendeghaz@csendes-dulo.hu e-mail címen keresztül írásban szolgáltatást vásárló személy (Vendég) elfogadja jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) rendelkezéseit.

 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ADATAI ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

 

Az Adatkezelő/Szolgáltató nem köteles adatvédelmi tisztviselőt kinevezni, ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a személyes adatai, azok védelméhez fűződő jogai a teljes védelemben részesülnek.

 

SZEMÉLYES ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA

 

A Szolgáltató adatkezelésének két célja van:

  • egyrészt, hogy a hozzá magánszálláshely-foglalási szándékkal forduló vásárlókkal (Vendég) szerződést tudjon kötni, és a jogszabályok által előírt számlát ki tudja állítani;
  • másrészt, hogy a Vendég és kísérői személyes adatait a kötelezően használandó VENDÉGEM vendégnyilvántartó alkalmazásban/rendszerben (https://vendegem.hu/ ) (a továbbiakban: Vendégem) rögzíteni tudja. Az Vendégem adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken keresztül érhető el: https://info.vendegem.hu/adatkezelesi-tajekoztato-vendegem

 

A Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli a megrendelő vásárló, Vendég esetében:

 

– teljes név

– e-mail cím

– lakcím

 

A Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli a megrendelő vásárló, Vendég, valamint kísérői (az összes megszálló) esetében:

 

– teljes név

– állampolgárság

– nem

– születési hely és idő

– anyja születési neve

– lakóhely szerinti ország

– lakóhely irányítószáma

– személyazonosító okmány (személyi igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély) száma, kiállító országa

 

A Szolgáltató csak azokat a személyes adatokat kezeli, kéri el, amelyek a szolgáltatás nyújtásához, a Vendégem alkalmazás/rendszer használatához, valamint a számla kiállításához feltétlenül szükségesek.

 

A felsorolt adatok kezelése a jogszabály szerint elengedhetetlen, hiszen azokra a számla kiállításához és a Vendégem alkalmazás/rendszer használatához szükség van. Az e-mail cím a kapcsolattartáshoz elengedhetetlen – ezzel kapcsolatban a Szolgáltató vállalja, hogy rendelkezésre állás esetén, elsősorban nevet, személyi adatot nem tartalmazó email címet használ a Vendéggel való kapcsolattartásra.

 

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA

 

Az adatok kezelésének jogalapja szerződés teljesítése és jogszabály rendelkezése.

 

Szerződés teljesítése: amikor a vásárló (Vendég) szerződést köt a Szolgáltatóval, magánszálláshely-szolgáltatást vásárol, melyet a Szolgáltató akkor tud teljesíteni, ha a Vendég a fenti adatokat átadja a Szolgáltató részére. Ez igaz már abban az esetben is, ha a Vendég csupán szerződéskötési szándékkal fordul a Szolgáltató felé, hiszen a Szolgáltató csak a megadott adatok birtokában tud megfelelő tájékoztatást adni a szolgáltatásról. Továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § szerint a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A felsorolt személyes adatok ilyen adatok.

 

Vendégem alkalmazás/rendszer használata: Jogszabály kötelező rendelkezése alapján Szolgáltató a Vendégem alkalmazásban/rendszerben köteles rögzíteni a nála megszálló vendégek adatait. Ezen adatok a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba kerülnek be.

 

Az adatok kezelésének jogalapja továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, mely alapján a Szolgáltató számlát köteles kiállítani az általa nyújtott szolgáltatásról, valamint köteles kezelni a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó bizonylatokat.

A számla kiállítása a www.szamlazz.hu számlázó programján keresztül történik, online felületen. Az adatvédelmi tájékoztató ezen a linken keresztül érhető el: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/. A számlákat az Adatkezelő/Szolgáltató állítja ki a szamlazz.hu rendszerén keresztül. A számlák a jogszabályi előírások alapján kerülnek az Adóhatóság részére továbbításra.

 

Piacszerzési célból a GDPR rendelet alapján a jogos érdek jogalapja szerint Szolgáltató jogosult a személyes adatok kezelésére, természetesen a vásárló jogainak tiszteletben tartása mellett.

 

SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ADATFELDOLGOZÓK

 

A személyes adatokat az Adatkezelő/Szolgáltató és adminisztratív munkatársa kezelik.

 

KÜLFÖLDI ADATTOVÁBBÍTÁS

 

Az Adatkezelő nem továbbít külföldre személyes adatot.

 

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

 

A számlázáshoz szükséges adatokat (név, cím, számla sorszáma és összege) a számviteli törvény szerint 8 évig vagyunk kötelesek megőrizni.

 

Az egyéb személyes adatokat a szerződéses kapcsolat megszűnéséig (kijelentkezés/távozás napja vagy foglalás lemondása) kezeljük.

 

ADATBIZTONSÁG

 

Tájékoztatjuk arról, hogy megtettük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítottuk és működtetjük azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Ön személyes adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek.

 

A rendszerünkben tárolt adatokat jelszavas azonosítást követően tudjuk elérni, az adatokhoz való hozzáférést pedig jogosultsági szinthez kötjük.

 

Az adatok véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében biztonsági mentéseket hajtunk végre.

 

A honlap elérését biztonságos „https” protokollon keresztül tesszük lehetővé.

 

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

 

Tájékoztatás kéréséhez való jog

 

Ön az elérhetőségeinken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet tőlünk az alábbiakról:

 

milyen személyes adatait kezeljük,

milyen jogalapon kezeljük,

milyen adatkezelési célból kezeljük,

milyen forrásból kezeljük,

mennyi ideig kezeljük,

kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatait.

 

Az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük.

 

Helyesbítéshez való jog

 

Ön az elérhetőségeinken keresztül, írásban kérheti, hogy cégünk módosítsa valamely személyes adatát. Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld. Ha cégünknek nem áll módjában a kérelmét teljesíteni, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímére.

 

Törléshez való jog

 

Ön az elérhetőségeinken keresztül, írásban kérheti a cégünktől a személyes adatainak a törlését.

 

A törlési kérelmet abban az esetben utasítjuk el, ha jogszabály cégünket a személyes adatok további tárolására kötelezi. Ilyen eset például az, hogy a számlázáshoz kapcsolódó adatokat a jogszabályban megadott határidőig kötelesek vagyunk kezelni.

 

Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küld. Ha cégünknek nem áll módjában a kérelmét teljesíteni, mivel jogszabály kötelező adatkezelést rendel el, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímére.

 

Zároláshoz való jog

 

Ön az elérhetőségeinken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a cégünk zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

 

Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a kérelmét a cégünk jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági eljárás miatt szükséges az, hogy a kérelmét cégünk ne törölje. Ekkor a hatóság megkereséséig a cégünk tovább tárolja az Ön kérelmét – amely személyes adatnak minősül – ezt követően törli az adatokat. Kérelmét cégünk legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről Önnek a megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímére teljesítjük.

 

Tiltakozáshoz való jog

 

Ön az elérhetőségeinken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Ön személyes adatát cégünk közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha a cégünk a hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait hírlevelek küldése céljából felhasználná.

 

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az kizárólag cégünkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha a számlázás során kezeljünk a jogszabályban meghatározott adatait.

 

Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelési tevékenységünkkel szemben, mi azt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, amelyet Önnel írásban közlünk. Ha döntésünkkel nem ért egyet, annak kézbesítésétől, illetve, ha nem hoztunk volna döntést a megadott határidőn belül, annak lejártától számított 30 napon belül Ön jogosult bírósághoz fordulni a döntés megváltoztatása céljából.

 

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG

 

Amennyiben Ön felénk helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet terjesztett elő vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban mi kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult bírósághoz vagy hatósághoz fordulni.

 

A bírósági eljárásban Ön jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni, amely szerv soron kívül dönt. A megfelelő illetékességű törvényszéket ezen a linken találhatja meg: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását abban az esetben is kezdeményezheti, ha adatvédelmi jogsértést tapasztal. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAIH javasolja az érintetteknek, hogy probléma felmerülése esetén először az adatkezelőhöz forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében. Jelen esetben ezért arra kérjük, ha bármilyen problémája, igénye merül fel, azt először felénk terjessze elő. Ön a NAIH-hal a következőképpen tudja a kapcsolatot felvenni: e-mailben az ugyfelszolgalat@naih.hu címen, levélben a 1530 Budapest, Pf.: 5. címen. Az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról a következő linken olvashat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

 

TÁJÉKOZTATÓ A HONLAPON HASZNÁLT SÜTIKRŐL (COOKIE)

 

Mik a sütik?

 

A sütik olyan fájlok, amelyeket a honlap látogató által felkeresett webhelyek hoznak létre a látogató  számítógépén vagy mobiltelefonján. A süti (cookie) egy olyan szöveges fájl, mely

 

a látogatóra

a weboldal működésére

a látogató és a webszerver közötti kapcsolatra

a felhasználói élmény javítására vonatkozó információt tárol.

 

A sütik segítségével a webhelyek például a következőkre képesek:

bejelentkezve tarthatják Önt

emlékezhetnek a webhelybeállításaira

helyi szinten releváns tartalmat kínálhatnak Önnek.

 

A sütik kezelése

 

A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a sütiket. Önnek a böngésző beállításainál van lehetősége a sütiket kezelni: tilthatja és törölheti őket.

 

Ha szeretne a sütik beállításáról bővebben olvasni, az Ön által használt böngésző súgójában és dokumentációjában többet is megtudhat.

 

A honlapunkon használt sütik

 

Sütik típusai:

 

Teljesítményt biztosító sütik (Google Analytics): Ezek a sütik a böngészési adatok gyűjtésével hozzájárulnak a teljesebb felhasználói élmény biztosításához. Csak abban az esetben települnek a látogató gépére, ha arra a látogató a hozzájárulást megadta.

 

Rendszer sütik: A honlap működéséhez elegedhetetlenül szükséges sütik. Ez a süti nem igényli az Ön hozzájárulását, nem tárol személyes adatokat.

Várunk vissza később

Az oldalon alkoholtartalmú italok találhatóak, ezért csak 18 éven felüliek tekinthetik meg.

Elmúlt már 18 éves?
Are you over 18 years old?

A Csendes Dűlő Szőlőbirtok elkötelezett a kulturált italfogyasztás mellett. Az oldalon alkoholtartalmú italok találhatóak, ezért megtekintéséhez meg kell erősítenie, hogy elmúlt már 18 éves.